Politika privatnosti

OPŠTE OBAVEŠTENЈE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

Fondacija “Propulsion Fond”, osnovana radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva u smislu definicije iz člana 2 stav 2 Zakona o zadužbinama i fondacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 88/10, 99/11 – dr. zakon i 44/18 – dr. zakon), sa sedištem u Beogradu na adresi Rankeova 16, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo i osigurava da se podaci o ličnosti sakupljaju i obrađuju u određene svrhe, poštuje princip minimizacije podataka i osigurava da se lični podaci čuvaju samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, poštujući to da se podaci o ličnosti obrađuju isključivo u legitimne svrhe, da su precizni i aktuelni, da se obrađuju u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, te da su zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Imajući to u vidu, Rukovalac ovim putem obaveštava korisnike svojih programa i projekata, zaposlene i na drugi način angažovana lica (izvršioce), kao i eventualno druga lica čiji se podaci prikupljaju, o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Posebne kategorije podataka o ličnosti su podaci koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

2. Od koga prikupljamo podatke o ličnosti?

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji se tiču:

 • zaposlenih lica, lica koja su angažovana van radnog odnosa ili radno angažovana po drugom pravnom osnovu, kao i bivših zaposlenih (u daljem tekstu: Zaposleni);
 • kandidata za posao;
 • lica koja predstavljaju kontakte u kompanijama koje su poslovni partneri Rukovaoca (u daljem tekstu: Poslovni partneri);
 • korisnika programa, projekata, kampanja itd., koje organizuje ili podržava Rukovaoca (u daljem tekstu: Korisnici)

U daljem tekstu zajednički označeni kao lica čiji se podaci obrađuju.

3. Koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti samo u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje njegove poslovne delatnosti, odnosno u meri u kojoj je to neophodno da bi se ostvarila svrha obrade.

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose, ili preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera, zakonskih zastupnika – roditelja ili staratelja ili, gde je primenljivo, ostalih trećih lica, i to samo u meri neophodnoj za ostvarivanje konkretne svrhe, i u zavisnosti od konkretne kategorije lica čiji se podaci obrađuju.

Uobičajeno se radi o minimalnom setu podataka koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

 • od Zaposlenih, Rukovalac prikuplja i obrađuje: podatke koji su propisani važećim zakonom koji uređuje oblast rada, evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL;
 • od Kandidata za posao, pored osnovnih kontakt podataka (ime i prezime, kontakt telefon i e-mejl adresa), Rukovalac prikuplja i podatke o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i druge podatke koje o sebi to lice podeli, a takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Nakon isteka konkretnog konkursa, ova kategorija lica može optirati da njihovi podaci ostanu da budu dostupni u elektronskim evidencijama Rukovaoca i nakon tog momenta, što znači da se od isteka konkretnog konkursa obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih ili njenih podataka se vrši kao za kategoriju “Zaposleni”;
 • od Poslovnih partnera prikupljaju se osnovni kontakt podaci: ime i prezime, kontakt telefon i e-mejl adresa, a u slučaju kontakt lica u pravnim licima i naziv pravnog lica koje predstavljaju, te pozicija tih lica u tom pravnom licu, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;
 • od Korisnika prikupljaju i obrađuju (takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL):
  – osnovni identifikacioni podaci (ime i prezime, broj lične karte ili pasoša);
  – kontakt podaci (adresa, kontakt telefon i e-mejl adresa, podaci o nalozima na društvenim mrežama);
  – podaci o bankovnom računu.

4. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera, zakonskih zastupnika (roditelja ili staratelja) ili gde je primenljivo, ostalih trećih lica. Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, u skladu sa članom 24 ZZPL, odnosno da ta lica uputi da se upoznaju sa ovim Obaveštenjem. Podatke iz lične karte ili pasoša, Rukovalac verifikuje uvidom u odgovarajući lični dokument.

5. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Rukovalac obradu podataka o ličnosti vrši na osnovu:

 • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 ZZPL. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, lice čiji se podaci obrađuju je ovlašćeno da taj pristanak u svakom trenutku opozove, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena, a u skladu sa tačkom 11 ovog Obaveštenja);
 • radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL;
 • radi ispunjenja zakonskih obaveza, u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL.

Pravni osnov zavisi od kategorije lica na koje se podaci odnose (videti pravni osnov za svaku kategoriju lica u tački 3 ovog Obaveštenja) i od konkretne svrhe obrade (videti tačku 6). Obrada posebnih kategorija podataka vrši se na način opisan tačkom 3 ovog Obaveštenja.

6. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Rukovalac podatke o ličnosti, u zavisnosti od njihove vrste i kategorije lica čiji se podaci obrađuju, prikuplja i obrađuje radi:

 • kreiranje baze korisnika projekata, programa, kampanja i sl., radi njihovog potencijalnog učešća na njima;
 • učešća na konkretnim događajima u okviru projekata, programa, kampanja i sl, koji su organizovani ili podržani od Rukovaoca;
 • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju o tekućem programu, projektu, kampanji i sl. (na primer putem Newsletter-a, stranice društvene mreže, objave u medijima itd.);
 • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju o planiranim projektima i programima takmičenjima;
  promocije projekata i programa;
 • zaključenja i izvršenja ugovora ili preduzimanja pripremnih radnji za zaključenje ugovora na zahtev lica čiji se podaci obrađuju;
 • izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca.

7. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

8. Koja prava imaju lica čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
  druga prava garantovana važećim ZZPL.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

9. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:

 • zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca;
 • donatori koji finansiraju programe koje Rukovalac sprovodi;
 • partnerske organizacije ili saradnici na pojedinačnim programima;
 • IT kompanije koji održavaju informacione sisteme Rukovaoca;
 • knjigovodstvene agencije koje pružaju usluge Rukovaocu.

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u Bosni i Hercegovini, državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora, a izuzetno i u SAD. Iznošenje podataka u BIH, kao i u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, budući da se po članu 64 stav 2 ZZPL smatra da je primereni nivo zaštite podataka o ličnosti obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Spisak članica Konvencije Saveta Evrope javno je dostupan putem internet stranice SE, na sledećem linku: https://pr.fo/2JKL6x2. Prenos podataka u SAD se vrši na osnovu ovlašćenja iz člana 69 stav 1 tačka 1 ZZPL.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Rukovalac u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

10. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

Podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha. U odnosu na posebne kategorije lica čiji se podaci obrađuju:

 • podaci o zaposlenima se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada;
 • podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili duže, ukoliko je duži rok propisan zakonom;
 • podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 ZZPL koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva.

Nakon isteka propisanih rokova (gde je primenjivo), podaci se brišu ili čine neprepoznatljivim (anonimiziraju).

11. Cookies (kolačići)

Rukovalac, putem svoje internet stranice obrađuje i koristi tzv. Kolačiće (Cookies).

Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici.

Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog Obaveštenja koje uređuju obradu podataka o ličnosti.

Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

 • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;
 • Funkcionalni kolačići (Functional Cookies), omogućavaju WISA da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Rukovalac ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;
 • Kolačići učinka (Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a Rukovaocu pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo;

Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics, (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji korišćenja Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: https://pr.fo/2XhzF2U.

12. Posebna obaveštenja o obradi

Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje i Posebno obaveštenje.

13. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: legal@propulsion.one.

Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 5 radnih dana.

14. Stupanje na snagu i izmene Obaveštenja

Ovo Obaveštenje stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Rukovaoca, a primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine (dan početka primene ZZPL). Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati. Sve eventualne izmene stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja na internet stranici Rukovaoca.

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.